Bases Premi Plana de Vic

Premi Plana de Vic  2018

 

Dotat amb 3.000 euros

Ofert al millor estudi d’interès per a la comarca d’Osona

 

BASES

1. Els treballs aspirants al premi hauran de ser inèdits, redactats en català, i tenir un mínim de 75 i un màxim de 200 pàgines de 2.100 caràcters (inclosos els espais).

Les obres se signaran amb pseudònim.

No podran premiar-se treballs dels quals s’hagi publicat un resum o un capítol que sobrepassi la setena part de la seva extensió.

Es valoraran especialment aquelles obres que, per les seves característiques, siguin adequades per a la publicació en alguna de les sèries bibliogràfiques que edita el Patronat.

2. Cada aspirant haurà de presentar cinc exemplars del treball amb què aspiri al premi, i una plica tancada en què hi constin el nom i els cognoms, el domicili actual, el telèfon i l’adreça electrònica. L'aspirant també pot optar per presentar una única còpia impresa de l'estudi,però en aquest cas haurà de lliurar-ne, també, un exemplar en suport informàtic (CD o USB) en format pdf o equivalent. En el cas de tractar-se d’un treball col·lectiu en la plica hi hauran de constar les dades d’una persona de contacte.

El Patronat no s’obliga a retornar els treballs que no s’hagin recollit dins els sis mesos següents a la data d’adjudicació del premi. El Patronat es quedarà un exemplar de les presentades, per tal de conservar-los en el seu arxiu, amb el compromís de no posar-los a consulta pública sense el permís de l’autor.

3. Els treballs aspirants i els documents hauran de ser presentats, o tramesos per correu certificat, a la secretaria del Patronat (Biblioteca Episcopal, carrer Santa Maria, núm. 1, 08500 Vic; horari: dies laborables de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 20 h). El termini de presentació finalitza el dia 15 de setembre de 2018.

4. El jurat es compondrà d’un president, tres vocals i un secretari, tots els quals hauran de tenir el títol de doctor, màster, llicenciat o graduat, i seran nomenats per la Junta Rectora del Patronat, a proposta del Consell d’Estudis.

El degà del Consell d’Estudis tindrà accés a la identitat dels aspirants i vetllarà perquè es constitueixi un jurat imparcial.

 El jurat actuarà d’acord amb els mètodes o procediments que cregui convenients i, si ho creu oportú, podrà fins i tot no atorgar el premi. Cada membre del jurat tindrà dret a un vot.

El veredicte serà ferm i inapel·lable, i serà comunicat a la Junta Rectora del Patronat abans del dia fixat per a la Festa Anual.

5. El premi serà indivisible i es farà públic en el transcurs de l’acte acadèmic de la Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs.

El premiat rebrà l’import íntegre en el moment de la seva adjudicació. Al pagament se li aplicaran les retencions segons la normativa fiscal vigent.

6. La propietat de l’obra premiada serà de l’autor. L’acceptació del premi, però, comporta la cessió al Patronat dels drets de publicació d’una primera edició de l’obra. No obstant això, si en el termini de tres anys l’obra no ha estat publicada o no es troba en curs de publicació, l’autor podrà editar-la pel seu compte, però estarà obligat a comunicar-ho al Patronat abans de començar-ne la impressió, haurà de fer constar en la dita edició les circumstàncies del premi i, un cop publicada, haurà de lliurar-ne cinc exemplars al Patronat.

7. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Descarregar bases en pdf

 

 El premi és patrocinat per