El Patronat d’Estudis Osonencs ofereix aquesta web per facilitar l’accès públic a la informació de què disposa. Patronat d’Estudis Osonencs no és responsable de l’exactitud i actualització de la informació provinent d’altres persones físiques o jurídiques que consti a la pàgina web o a la qual es remeti. Tampoc no se’n fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per determinats documents.

Política de Protecció de dades de caràcter personal


La pàgina de Fer-se Soci del Patronat d’Estudis Osonencs, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats del Patronat d’Estudis Osonencs.

El Patronat d’Estudis Osonencs garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l’exercici d’aquets drets, l’interesat pot dirigir-se a: Patronat d’Estudis Osonencs, Temple Romà, C. Pare Xifré s/n, 08500 Vic