Llibres

Sèrie Monografies

Número 28 Temps atmosfèric, rituals religiosos i resposta social als segles XVII-XVIII
Francesc Roma i Casanovas
ROMA i CASANOVAS, Francesc, Temps atmosfèric, rituals religiosos i resposta social als segles XVII i XVIII, Vic : Patronat d'Estudis Osonencs (sèrie Monografies; 28), 2011.

Preu: 25 €
(socis: 19 €)

L’economia i la societat de l’edat moderna tenien una estreta
relació amb el funcionament atmosfèric. Un episodi de mal temps podia
comportar canvis socials de rellevància, i per aquest motiu calia actuarhi,
tant de manera preventiva com directament. Per això, durant l’edat
moderna es varen acabar de construir tota una sèrie de rituals i de figures
que hi havien de fer front.
Mentre diferents parròquies i hisendes es van dotant de relíquies
i de mecanismes que serviran per fer front als efectes dels episodis de
mal temps, el camp català s’anirà dividint en una minoria benestant i una
majoria de pagesos amb vincles precaris amb la terra. Amb l’arribada
del segle xviii i dels nous plantejaments de caràcter més liberal, s’entrarà
en un context en què els vincles de solidaritat social canviaran
substancialment. Tot plegat tornarà més precària la vida quotidiana de les
classes populars, en un moment en què algunes de les figures construïdes
durant aquest període —com els nous sants— acabaran servint per
reforçar el paper social i els interessos materials de les grans hisendes
catalanes. Mentrestant, una massa de jornalers, petits propietaris i pobres
veuen com s’assenten les bases per fer el salt al nou món industrial.
Tot aquest procés va deixar rastre sobre l’espai geogràfic, en forma
de topònims o d’altres manifestacions de caràcter material, fins al punt
que es pot parlar d’una cristianització del paisatge durant el període
estudiat.

Sumari